KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

クラブ: Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan

試合:

姓/チーム カテゴリー
Jan Bárta 2 形 男性 10-11 年 8.-7. kyu 16
Františka Kašparová 3 形 女性 10-11 年 8.-7. kyu 8
Jakub Krausz 5 形 男性 14-15 年 4
Emma Kušková 2 形 女性 14-15 年 16
Valerie Kuzněcová 1 形 女性 10-11 年 8.-7. kyu 24
Sam Martin Trinh Nhu 1 形 男性 10-11 年 8.-7. kyu 24
Barbora Veselá 2 形 女性 16-17 年 16
Anna Vrábelová 1 形 女性 16-17 年 24
合計:   132